Gå til innholdet
 
Hvordan sikrer du rett HR-bemanning i usikre tider?

Hvordan kan innleie av en HR-ressurs gi rom for effektiv drift, utvikling og nye muligheter i en uforutsigbar tid med kortere planleggingshorisont og høy endringstakt?

Det siste året har mange virksomheter måttet omstille seg. Både permittering, nedbemanning, kompetansevridning og endring krever tett involvering fra HR. Spørsmålet er om HR-avdelingen er rigget for å møte de nye utfordringene, spesielt når ressursene i utgangspunktet er begrenset som en følge av pandemien.

Vi har vært i kontakt med mange virksomheter hvor HR-avdelingen nærmest har knelet under det ekstraarbeidet Korona situasjonen har medført. Når det i tillegg kommer en oppsigelse, et sykefravær eller en permisjon i HRs egne rekker går det på stumpene løs. Det er ofte i slike situasjoner vi blir kontaktet, og sammen med virksomheten finner vi raskt ut hvordan vi best kan bidra, hjelpe eller avlaste.

En midlertidig HR-ressurs er en fleksibel løsning for å få på plass nødvendig kompetanse raskt, enten det er snakk om sykefravær, permisjoner eller behov for spesialkompetanse innen HR.

Med innleie av en midlertidig HR-ressurs frigjøres dessuten tid til å jobbe med organisasjonen med lengre planleggingshorisont. Det skaper igjen rom for å gjøre viktige vurderinger for fremtidig ressursbehov, uten at det går på bekostning av daglige, operative HR-oppgaver.

Noen av spørsmålene som det er naturlig å stille er: Har vi rett kompetanse, skal vi ansette, trenger vi å supplere det vi allerede har? Skal vi omrokere internt og omorgansisere? Skal noen av våre faste ressurser lånes ut til viktige prosjekt internt i organisasjonen?

En midlertidig ressurs kan tre inn på kort varsel og dempe trykket på faste ansatte og gi en umiddelbar operativ avlastning. Ved innleie blir risiko redusert - innleieforholdet er tidsavgrenset samtidig som verdiskapningen og resultatene den innleide bidrar med blir i bedriften.  

Ved innleie får virksomheten også en viktig merverdi. Du får tilgang til kompetansen i bemanningsselskapet og en sparringpartner og rådgiver som kan bidra med å se mulighetene og kartlegge ressursbehovet på kort og lang sikt.

Du er sikret kvalitet og får den kompetansen du trenger i den tiden du trenger den, enten det er heltid, deltid, for 3 mnd. eller et mer langsiktig behov.

Våre konsulenter er blant de beste på sitt fagfelt og har bred erfaring fra de fleste bransjer og fagområder innen HR. Per i dag har vi nærmere 50 konsulenter utleid i interimoppdrag for et bredt spekter av virksomheter. Våre kunder erfarer at den innleide konsulenten raskt setter seg inn i oppdragets art og bedriftens behov, takket være solid forarbeid og god match av erfaring og kompetanse.

Ønsker du en prat der vi sammen kan kartlegge ditt nåværende og fremtidige ressursbehov på HR? 

Ta kontakt med Ellen Furu tlf +47 920 87 444 og Hilde Kårhus tlf +47 982 22 211

Send gjerne inn skjema nedenfor om du heller ønsker at vi tar kontakt med deg. 

Jeg ønsker en prat om HR bemanning